Detaljplanen Skanörs Hamn

Mark- och Miljödomstolen i Växjö (MMD) valde tyvärr att inte gå på vår linje och våra argument för att upphäva den nya detaljplanen för Skanörs hamn utan lämnade vårt överklagande utan bifall. Domstolen ansåg bland annat att ”Vidare får detaljplanen anses bli acceptabel för berörda sakägare.

Den finns fortfarande möjlighet att överklaga till Mark- och Miljöverdomstolen men det krävs prövningstillstånd för att överklagan skall tas upp av domstolen och det är långt ifrån säker att vi kan få det. Ett eventuellt överklagande skall vara MMD tillhanda senast 7 mars.

Domen i sin helhet finns att ladda ner här: Växjö TR P 206-17 Dom 2017-02-14