Kallelse till årsmöte i Skanörs Båtklubb

 
Härmed kallas medlemmarna i Skanörs Båtklubb till årsmöte,
fredagen den 29 november 2019 kl 19 00 i klubbhuset
 
Efter årsmötesförhandlingarna inbjuds till sedvanlig middag av Matresterna för 200 :-
 
Sjömansgryta, öl och vin därpå kaffe och kaka
 
De som avser deltaga i middagen anmodas att anmäla senast söndagen den 24 november på mail: sbk@skanorsbatklubb.se eller på teckningslista i klubbhuset. Kallelse och Verksamhetsberättelse för 2019 finns att ladda ner här och här.
.
Dagordning
 1. Val av ordförande att leda mötet
 2. Val av sekreterare till mötet
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän att tillsammans med ordförande justera protokollet samt vid behov vara rösträknare
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassörens redogörelse för det gångna räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tiden revisionen avser
 10. Mötets godkännande av styrelsens förslag till verksamhetsplan och rambudget för det kommande verksamhetsåret
 11. Bestämmande av års-och inträdesavgifter.
 12. Val av styrelse enligt §5 i stadgarna. Ordförande nyval 2 år, sekreterare samt 2 ordinarie ledamöter för en tid av två år och två suppleanter för en tid av ett år. Val av två revisorer för en tid av ett år
 13. Val av valberedning med tre ledamöter, varav en sammankallande, för en tid av ett år
 14. Till årsmötet avlämnade motioner
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas